[1]
Mrs.S.Sasirekha, N.Bharath Raj, R.Devagi, J.Kamali, and V.Keerthana, “Audit free secure data cloud using enhanced key management”, IJIAREC, vol. 7, no. 2, pp. 2427–2433, Jul. 2021.