[1]
R.Pavithra, S.Yuvaraaka, S.Jaya Sandhiya, and V.BanuPriya, “Blockchain Based Marksheet Authentication”, IJIAREC, vol. 9, no. 2, pp. 108–118, Jun. 2021.