(1)
Mrs.S.Sasirekha; N.Bharath Raj; R.Devagi; J.Kamali; V.Keerthana. Audit Free Secure Data Cloud Using Enhanced Key Management. IJIAREC 2021, 7, 2427-2433.