(1)
R.Pavithra; S.Yuvaraaka; S.Jaya Sandhiya; V.BanuPriya. Blockchain Based Marksheet Authentication. IJIAREC 2021, 9, 108-118.